Дорогі друзі!

Радий вітати Вас на офіційному сайті Черкаської районної ради

Сподіваюсь, що інформація, яку ми оприлюднюємо, стане в нагоді усім, хто цікавиться історією та сьогоденням
Черкаського району.

З повагою,
Голова Черкаської районної ради
Олександр Ігорович ВАСИЛЕНКО

Смілянець Алла Володимирівна

посада: Керуючий справами

дата народження: 26.03.1973

освіта: Повна вища, 1995 р.-Черкаський державний педагогічний інститут, вчитель

2006 р.- Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістр державного управління

партійна приналежність: Позапартійна

телефон:  (0472) 71-14-85  

Обов'язки керуючого справами

 • Керуючий справами виконавчого апарату районної ради (далі – керуючий справами) є посадовою особою місцевого самоврядування, має статус відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". 
 • В межах повноважень, визначених законодавством, організовує і контролює роботу відділів виконавчого апарату районної ради щодо виконання покладених на апарат завдань та несе відповідальність за їх роботу перед головою районної ради. 
 • Призначається на посаду і звільняється з посади головою районної ради. Безпосередньо підпорядкований голові районної ради. Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років. 
 • В своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про запобігання корупції", Кодексом законів про працю України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування. 
 • Повинен знати практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції, основи регіонального управління, інструкцію з діловодства у виконавчому апараті районної ради, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету, правила охорони праці та протипожежної безпеки, основні програми роботи на комп’ютері. 
 • Розробляє та подає на затвердження голови ради Положення про виконавчий апарат районної ради, здійснює контроль за його виконанням. 
 • Забезпечує виконання покладених на виконавчий апарат районної ради завдань щодо організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності виконавчого апарату районної ради, її депутатів, реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби посадових осіб в органах місцевого самоврядування, зокрема: 
 • 1) Організовує роботу виконавчого апарату районної ради щодо підготовки питань для попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій районної ради, матеріалів на засідання президії, сесії районної ради. Бере участь у підготовці проектів рішень ради з організаційних питань діяльності ради та її органів. Координує роботу з контролю за виконанням прийнятих рішень, планів роботи районної ради. 
 • 2) В межах наданих повноважень здійснює керівництво за виконанням функціональних обов’язків працівниками виконавчого апарату районної ради, дотриманням ними законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в Україні", інших нормативно-правових актів, рішень та розпоряджень районної ради. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку і трудового законодавства у виконавчому апараті ради.
 •  3) Забезпечує підготовку інформаційних, аналітичних та інших матеріалів (документів) на розгляд голови районної ради. 
 • 4) В межах своєї компетенції вносить на розгляд голови районної ради пропозиції щодо структури та штатного розпису виконавчого апарату районної ради, розробляє посадові інструкції на керівників структурних підрозділів виконавчого апарату та подає їх на затвердження заступнику голови ради. Розробляє проекти положень про відділи виконавчого апарату районної ради. 
 • 5) Затверджує посадові інструкції спеціалістів структурних підрозділів виконавчого апарату за поданням керівників. 
 • 6) Візує проекти рішень та розпоряджень районної ради, що вносяться на розгляд голови районної ради, повертає їх в разі необхідності виконавцям на доопрацювання, забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки проектів рішень та розпоряджень. Підписує додатки до рішень районної ради. Готує проекти розпоряджень голови ради та інших службових документів, віднесених до його компетенції. 
 • 7) Подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та інших питань у сфері управління персоналом. 
 • 8) Веде встановлену звітно-облікову документацію, аналізує якісний склад посадових осіб виконавчого апарату районної ради. 
 • 9) Аналізує, узагальнює практику формування кадрового резерву у відділах виконавчого апарату районної ради, вносить пропозиції щодо його вдосконалення. 
 • 10) Здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору посадових осіб органів місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради. Приймає від претендентів необхідні документи та готує їх для розгляду на засіданнях конкурсної комісії. 
 • 11) Обчислює стаж служби в органах місцевого самоврядування працівникам виконавчого апарату районної ради, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток, складає графіки щорічних відпусток працівників виконавчого апарату районної ради. 
 • 12) Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників виконавчого апарату районної ради. 
 • 13) Бере участь у роботі комісій, створених відповідно до розпоряджень голови районної ради, співпрацює з постійною комісією районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, спорту та соціального забезпечення. 
 • 14) Вносить пропозиції щодо проведення стажування на посадах осіб у виконавчому апараті районної ради, готує необхідні документи для організації проведення стажування, здійснює контроль за його проведенням. 
 • 15) Здійснює контроль та вносить пропозиції керівництву про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування. 
 • 16) Розглядає матеріали для заохочення та нагородження працівників. 
 • 17) За дорученням голови оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу. 
 • 18) Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії та контролює за ходом проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування. 
 • 19) Організовує роботу по розгляду звернень громадян керівництвом ради. 
 • 20) Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах виконавчого апарату районної ради. 
 • 21) Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, діяльність виконавчого апарату по зберіганню та здачі документів в районний архів. 
 • 22) Контролює редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівництва ради, виконавчого апарату ради та їх своєчасне розсилання адресатам.
 •  23) Очолює експертну комісію районної ради. 
 • 24) Координує роботу організаційного, загального відділів виконавчого апарату районної ради. 
 • 25) Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у виконавчому апараті ради, здійснює заходи з питань запобігання корупції.
 • 26) Вирішує інші питання, доручені йому головою ради та заступником голови районної ради. 
 • 27) Здійснює обробку персональних даних працівників районної ради в частині особових справ працівників, особових карток працівників, розпоряджень про прийняття на роботу та переведення. Забезпечує захист персональних даних працівників районної ради, які обробляються.  
 •   За дорученням керівництва ради має право представляти раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції; вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками виконавчого апарату ради посадових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи виконавчого апарату ради.

Повернутися до верхньої частини тексту