Дорогі друзі!

Радий вітати Вас на офіційному сайті Черкаської районної ради

Сподіваюсь, що інформація, яку ми оприлюднюємо, стане в нагоді усім, хто цікавиться історією та сьогоденням
Черкаського району.

З повагою,
Голова Черкаської районної ради
Олександр Ігорович ВАСИЛЕНКО

«Реалізація в регіонах завдання Президента України щодо розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики»

11-17 листопада 2013 року

«Реалізація в регіонах завдання Президента України щодо розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики»

1. Суть завдання Президента України

25 червня 2013 року Указом Президента України № 342 затверджено План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, з метою забезпечення дальшої її реалізації.

Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні була затверджена Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 212 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації».

Відповідно до Стратегії метою державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні є створення більш сприятливих умов для задоволення інтересів, захист прав і свобод людини і громадянина, подальше становлення громадянського суспільства на засадах безпосередньої, представницької демократії, широкого впровадження форм демократії участі, самореалізації та самоорганізації громадян.

Сприяння розвитку громадянського суспільства не передбачає жодного втручання органів державної влади у самоорганізацію громадян, визначення ними напрямів і способів громадської діяльності та управління ІГС.

2. Що у державі вже зроблено

У 2012 році підпункт 1 пункту 2 Плану першочергових заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затверджений Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 212, зобов’язав Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації розробити та внести в установленому порядку проектів регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства.

Практика запровадження регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства була започаткована у 2010 році за ініціативи структурних підрозділів органів виконавчої влади з питань внутрішньої політики. Утім, перші програми сприяння розвитку громадянського суспільства не відрізнялися збалансованістю та відповідністю потребам регіональних ІГС.

У 2011-2012 роках практика розробки регіональних програм сприяння розвитку громадянського суспільства покращилася. Із 24 ухвалених програм 22 містять ключові заходи, необхідні для розвитку громадянського суспільства. Такі заходи включають надання фінансової підтримки на конкурсних засадах громадським організаціям для реалізації пріоритетних завдань регіональної політики; проведення навчальних заходів для представників органів влади та ІГС щодо використання механізмів громадської участі у формуванні та реалізації політики; запровадження систематичних публічних громадських обговорень ключових питань діяльності органу влади, зокрема розроблюваних ним нормативно-правових актів.

3. Пріоритетні завдання

Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні ставить перед органами виконавчої влади такі завдання:

• риведення національного законодавства щодо діяльності інститутів громадянського суспільства у відповідність до європейських стандартів;

• конституційне закріплення основ взаємодії ІГС з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

• сприяння становленню та розвитку мережі ІГС у багатоманітності їх форм;

• налагодження ефективної взаємодії ІГС з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

• забезпечення участі громадянського суспільства та його інститутів у процесах формування і реалізації державної, регіональної політики та забезпечення умов для здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

• впровадження європейських підходів до питань делегування ІГС окремих функцій держави щодо реалізації державної політики в гуманітарній та соціальній сферах;

• підтримка різноманітних форм місцевої демократії;

• укорінення громадянської культури та суспільної практики волонтерства і благодійництва, забезпечення сприятливих умов для їх розвитку;

• створення системи ресурсного забезпечення сталої діяльності інститутів громадянського суспільства;

• підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування культури гендерної рівності, подолання стереотипів щодо ролі та місця чоловіків і жінок у суспільстві.

Виконавцями державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства є всі органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах їх повноважень. В органах виконавчої влади функції із забезпечення реалізації політики сприяння розвитку громадянського суспільства покладені на структурні підрозділи, відповідальні за взаємодію з громадськістю.

Для якісної реалізації регіональних програм сприяння розвитку громадянського суспільства вважається за потрібне проведення таких заходів:

• запровадження систематичних публічних громадських обговорень ключових питань діяльності органу влади, зокрема розроблюваних ним нормативно-правових актів;

• публічне громадське обговорення проекту регіональної програми соціально-економічного розвитку;

• створення ресурсних центрів для ІГС;

• залучення ІГС до формування та реалізації заходів регіональних програм сприяння розвитку громадянського суспільства;

• надання фінансової підтримки на конкурсних засадах громадським організаціям для реалізації пріоритетних завдань регіональної політики;

• проведення моніторингу реалізації проектів ІГС, для виконання яких надається фінансова підтримка;

• проведення навчальних заходів для представників органів влади та ІГС щодо використання механізмів громадської участі у формуванні та реалізації політики;

• проведення серед населення інформаційних кампаній з метою заохочення до громадської активності;

• та ін..

Інструменти державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства визначені багатьма актами КМУ, зокрема:

• Постановою КМУ "Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади" від 05.11.2008 року № 976;

• Постановою КМУ "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" від 03.11.2010 року № 996, якою затверджено Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі – Порядок проведення консультацій з громадськістю) та типове положення про громадські ради при органах виконавчої влади;

• Постановою КМУ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" від 12.10.2011 року № 1049.

Реалізація в регіонах завдань Президента України в даній сфері передбачає виконання наступних пунктів Плану заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні:

Підпункт 2 пункту 2 Плану:

2. З метою підвищення ефективності взаємодії держави з інститутами громадянського суспільства та забезпечення умов їх співпраці на засадах партнерства і взаємовідповідальності:

2) забезпечення підготовки та подання узагальненої інформації щодо участі молодіжних громадських об'єднань у розробленні і реалізації державної молодіжної політики та програм, що стосуються молоді, а також пропозицій щодо активізації діяльності таких об'єднань у реалізації державної молодіжної політики та участі у програмах, що стосуються молоді;

Підпункт 5 пункту 2 Плану:

2. З метою підвищення ефективності взаємодії держави з інститутами громадянського суспільства та забезпечення умов їх співпраці на засадах партнерства і взаємовідповідальності:

5) проведення аналізу практики забезпечення структурними підрозділами органів виконавчої влади, відповідальними за зв'язки з громадськістю, виконання функцій щодо сприяння розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики, та за результатами аналізу здійснення додаткових заходів щодо вдосконалення роботи таких підрозділів, їх належного, у тому числі організаційно-технічного та кадрового, забезпечення;

Підпункт 2 пункту 4 Плану:

4. Для підвищення рівня громадянської та правової культури:

2) забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства у питаннях поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя;

Підпункт 3 пункту 4 Плану:

4. Для підвищення рівня громадянської та правової культури:

3) організація взаємодії з громадськими об'єднаннями щодо методичного забезпечення просвітницької діяльності серед населення;

Підпункт 1 пункту 5 Плану:

5. З метою створення організаційно-правових умов для належної реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства:

1) розроблення за участю громадськості та здійснення заходів із реалізації у 2013 році положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, а також підготовка за участю громадськості звітів щодо реалізації Стратегії.